Pumadrivers club Huisregels

Huisregels Pumadrivers (versie: december 2019)

stacks-image-B804B9D-180x180

 1. Elke eigenaar van een Ford Puma, (Ford Puma MK 1 bouwjaar 1997 – 2002) (en zijn of haar partner) kan (kunnen) lid worden van Pumadrivers door het opsturen van het door het bestuur opgestelde inschrijfformulier en het voldoen van de jaarlijkse contributie.
 2. De contributie van Pumadrivers bedraagt €15,00 per jaar (behoudens speciale acties). Het clubjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december daaropvolgende, zijnde een kalenderjaar. Opzegging van het lidmaatschap geschiedt uitsluitend schriftelijk via mail. Bij opzegging gedurende het lidmaatschapsjaar wordt er geen contributie teruggestort.
 3. De contributie voor het daaropvolgend clubjaar dient telkens uiterlijk 1 januari van dat clubjaar voldaan zijn. Voor het clubjaar 2016 dient de contributie uiterlijk 1 januari 2016 te zijn voldaan en zo jaarlijks verder.
 4. Tijdens het clubjaar kan men ook lid worden. De contributie bedraagt ook voor een deel van een clubjaar € 15,00. Indien men echter na 1 september van het kalenderjaar lid wordt van Pumadrivers, geldt de lidmaatschap ook voor het daaropvolgend jaar.
 5. Bij het niet tijdig voldoen van de jaarlijkse contributie, zal het desbetreffende lid hier nogmaals, via email rond 15 januari, aan herinnerd worden. Het lid zal vervolgens een tweede herinnering ontvangen, via email. Indien na deze herinneringen de contributie niet voldaan wordt, zal het lidmaatschap eenzijdige worden beëindigd. Dit geschiedt op zijn vroegst op 1 februari van het nieuwe kalenderjaar.
 6. Indien een lid gedurende het contributiejaar het eigendom van zijn/haar Ford Puma verliest, door welke omstandigheid dan ook, dan wordt het lidmaatschap automatisch beëindigd. Uiteraard heeft het lid het recht om opnieuw lid te worden, mits hij/zij opnieuw een Ford Puma in eigendom heeft. Er wordt geen deel van de contributie teruggestort.
 7. Per 1 december 2017 heeft een lid welke zijn/haar Ford Puma verkoopt de mogelijkheid om Pumadrivers lid te blijven. Echter met inachtneming van de volgende voorwaarden;
  – Men moet een ander Ford model rijden.
  Dit om te voorkomen dat het een radje toe aan modellen en merken word.
  – Men moet ieder kalenderjaar naar minimaal één (1) Pumadrivers club activiteit komen.
  Dit om te voorkomen dat iemand lid blijft en op geen enkele manier zijn/haar betrokkenheid in Pumadrivers toont.
 8. Bij een beëindiging van het lidmaatschap dient de clubpas te worden vernietigd.
 9. Het lidmaatschap van Pumadrivers is niet overdraagbaar. Hier worden geen uitzonderingen op gemaakt.
 10. De clubregels gelden voor elk lid zolang als hij/zij staat ingeschreven bij Pumadrivers en voor ieder niet-lid dat deelneemt aan clubactiviteiten of bezoek aan externe meetings in clubverband.
 11. Het bestuur van Pumadrivers heeft het recht om op elk moment het lidmaatschap van leden op te zeggen, indien daarvoor gegronde redenen zijn.
 12. Indien een niet-lid de clubregels regels niet naleeft, behoudt Pumadrivers het recht hem/haar de toegang tot clubactiviteiten of bezoek aan externe meetings in clubverband (onherroepelijk) te weigeren.
 13. Indien u niet wilt dat uw kenteken zichtbaar op foto’s en/of filmpjes van meetings komt te staan, neem hier dan zelf de benodigde maatregelen voor zoals bijv. het plaatsen van showkentekenplaten. In de verslagen die op onze website en/of het forum worden geplaatst zullen geen kentekens worden weggewerkt.
  Te uwer informatie: bij de RDW kunnen geen adresgegevens op basis van een kenteken worden opgevraagd.
 14. Deelname aan clubactiviteiten, externe meetings in clubverband en/of aan een gezamenlijke rit naar dergelijke activiteiten geschiedt geheel en enkel voor risico van de desbetreffende persoon zelf.
 15. Men dient bij het bezoeken van clubactiviteiten of externe meetings in clubverband op tijd aanwezig te zijn op de daarvoor afgesproken plaats en tijd. Mocht je onverhoopt vertraging hebben opgelopen, neem dan even contact op met het bestuur, zodat er eventueel een regeling kan worden getroffen.
 16. Tijdens (de gezamenlijke rit naar) clubactiviteiten of (de gezamenlijke rit naar) externe meetings in clubverband gelden de wettelijke verkeersregels, zoals o.a. opgenomen in de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften. Het niet-naleven van deze regels kan leiden tot schorsing of eenzijdige beëindiging van het lidmaatschap.
 17. Bekeuringen als gevolg van verkeersovertredingen of strafvervolging als gevolg van verkeersmisdrijven komen volledig voor rekening van de desbetreffende persoon zelf en kunnen onder geen enkel beding worden verhaald op Pumadrivers noch op (een van) haar bestuursleden. Pumadrivers noch (een van) haar bestuursleden kan (kunnen) hiervoor op enige wijze aansprakelijk worden gesteld.
 18. Schade opgelopen tijdens (de gezamenlijk rit naar) clubactiviteiten of (de gezamenlijke rit naar) externe meetings in clubverband, zijn volledig voor verantwoording en rekening van de desbetreffende persoon en kunnen onder geen enkel beding aan Pumadrivers of (een van) haar bestuursleden worden toegerekend. Pumadrivers noch (een van) haar bestuursleden kan (kunnen) hiervoor op enige wijze aansprakelijk worden gesteld.
 19. Drank- en/of drugsmisbruik tijdens (de gezamenlijke rit naar) clubactiviteiten of (de gezamenlijke rit naar) externe meetings in clubverband en het verstoren van de openbare orde leidt tot schorsing of eenzijdige beëindiging van het lidmaatschap. Ook het deelnemen aan illegale straatraces en andere activiteiten die Pumadrivers kunnen schaden, behoren hiertoe.
 20. Roekeloos en agressief rijgedrag tijdens (de gezamenlijke rit naar) clubactiviteiten of (de gezamenlijke rit naar) externe meetings in clubverband, zoals o.a. onnodig inhalen, over de vluchtstrook rijden, bumperkleven, racen, burn-outs, slippartijen etc., wordt niet getolereerd. Overtreding van deze regel kan eveneens schorsing of eenzijdige beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben.
 21. Bij het plegen van strafbare handelingen tijdens (de gezamenlijk rit naar) clubactiviteiten of (de gezamenlijk rit naar) externe meetings in clubverband zal de politie worden ingeschakeld en zal het lidmaatschap van het desbetreffende lid eenzijdig en onherroepelijk worden beëindigd. Niet-leden zullen als gevolg hiervan de toegang tot clubactiviteiten of het bezoek aan externe meetings in clubverband onherroepelijk worden geweigerd.
 22. Pumadrivers of (een van) haar bestuursleden kunnen onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor materiële, morele, fysische, en/of mentale schade veroorzaakt door een of meerdere leden tegenover andere leden of derden.
 23. Leden of niet-leden hebben zonder voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe niet het recht om te handelen in naam van Pumadrivers, zoals onder andere het aangaan van contracten namens Pumadrivers. Handelt een (niet-)lid wel in naam van Pumadrivers zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur daartoe, dan heeft Pumadrivers ten alle tijden het recht een aangegaan contract eenzijdig te ontbinden. Dergelijk handelen heeft geen enkel (rechts)gevolg voor Pumadrivers.
 24. Het bestuur van Pumadrivers behoudt het recht om ten alle tijden en zonder voorafgaande mededeling daarvan de huisregels van Pumadrivers te wijzigen en/of aan te vullen.