Pumadrivers Statuten

3d-humanoidkarakter-met-een-paragraafteken-26517802

Art 1.     Leden van de Pumadrivers kunnen zijn:

Natuurlijke personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en in het bezit zijn van een Ford Puma (MK 1 bouwjaar 1997 -2002) en een geldig rijbewijs.

Art 2.     Een lid kan zijn / haar vaste partner (al dan niet wettelijk geregistreerd) aanmelden als Partner lid . Dit Partner lid wordt als zodanig op naam door de vereniging geregistreerd en betaald het gelijke bedrag aan contributie als het lid.
Bij deelname aan een evenement van de vereniging door dit Partner lid,  al dan niet samen met het lid zelf, rust op het lid de verplichting zorg te dragen voor de eventuele betaling van de bijdrage aan de vereniging, gelijk aan die voor het lid zelf.

Art 3.     Elk lid staat het vrij een of meer introducé/introducés mee te nemen naar de Pumadrivers activiteiten.  Deze introducé/introducés  verplichten zich dezelfde eventuele bijdrage als het lid zelf te voldoen.
Het lid welke deze introducé / introducés meeneemt naar een evenement van de vereniging is van rechtswege in alle opzichten aansprakelijk voor deze introducés. De organisatie van een evenement alsmede het bestuur kunnen vooraf bepalen dat introducés op een bepaald evenement niet toegestaan worden.

Art 4.     De aanvrager van een lidmaatschap dient te voldoen aan de voorwaarden, die de vereniging voor zijn lidmaatschap stelt. Naast de voorwaarden in Art. 1 dient elk lid de contributie tijdig te voldoen
Het bestuur beslist te allen tijde of een aanvraag gehonoreerd wordt.

Art 5.     Aanvaarding van het lidmaatschap houdt de erkenning van de doelstelling van de vereniging in alsmede de door de vereniging vastgestelde voorwaarden. De leden hebben, behoudens bijzondere bepalingen ten aanzien van enig evenement, het recht om aan alle evenementen welke door, of vanwege, of namens de vereniging worden georganiseerd, deel te nemen.

Art 6.     Het lidmaatschap gaat verloren door:

  1. Overlijden
  2. Schriftelijke (of via Mail) opzegging aan de secretaris. Dit kan op ieder willekeurig moment.
  3. Heeft een lid de contributie voor 1 februari van het jaar waarvoor de contributie geld en na eenmaal  door de penningmeester te zijn gemaand, niet voldaan, dan vervalt het lidmaatschap. Betreffend lid wordt hiervan via mail geïnformeerd.
  4. Bij verkoop van de Puma, lidmaatschap gaat dan per direct verloren.
  5. Door vervallen verklaring c.q. na schorsing door het bestuur.

Art 7.     Na beëindiging van het lidmaatschap zullen de persoonsgegevens, na afloop van het lopende jaar (waarin het lidmaatschap opgezegd word) en het daaraan vooraf gaande jaar, verwijderd worden. Wil betreffend lid opnieuw lid worden nadat de gegevens verwijderd zijn, dan zal hij/zij een nieuw lidnummer toegewezen krijgen.    

Art 8.    Een lid welke zijn/haar Ford Puma verkoopt kan lid blijven van Pumadrivers mits hij/zij van de volgende voorwaarden voldoet;
       1. Men moet een ander Ford model rijden. 
           Om de betrokkenheid/interesse bij/in het merk te waarborgen.
       2. Men moet ieder kalenderjaar naar minimaal één (1) Pumadrivers club activiteit komen.
          Om de betrokkenheid/interesse bij/in Pumadrivers als club te waarborgen.

Art 9.     Het bestuur zal een lid kunnen schorsen in geval van:

  1. Wangedrag, waaronder wordt verstaan, het in gevaar brengen, oplichten, of aantasten van de goede naam van de vereniging en haar leden of op andere wijze de vereniging en haar leden ernstig benadelen.
  2. Handelen in strijd met de belangen van de vereniging en haar leden, gezien in het licht van de doelstelling van de vereniging, als genoemd en bedoeld in de statuten. Het bestuur stelt de betrokkene per direct  schriftelijk (via mail) in kennis van het besluit tot schorsing. De betrokkene kan dan schriftelijk of via mail, protest indienen, met motivatie. Het bestuur  zal zich terstond uitspreken  over het gemotiveerde protest.

Art 10.    De jaarlijkse door de leden verschuldigde contributie wordt door het bestuur vastgesteld.
De contributie dient uiterlijk 31 januari van het nieuwe contributie jaar te zijn voldaan. Word men lid na 1 september van het lopende contributie jaar dan geld deze ook voor het daarop volgende volledige kalender jaar.

Art 11.    Donateur kunnen zijn natuurlijke personen die belangstellen in het doel en streven van de vereniging. De hoogte van het te doneren bedrag bepaald de donateur zelf.

Art 12.    Begunstigers en sponsoren kunnen worden, natuurlijke- en rechtspersonen die de vereniging geldelijk (of d.m.v. spullen in natura) willen ondersteunen met een (jaarlijkse) bijdrage.

Art 13.    Het bestuur van de vereniging bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, webmaster  en een of meer leden, waarbij vermeld dat het totale aantal personen welke zitting kunnen hebben bij voorkeur een oneven aantal dient te zijn.
Het is toegestaan dat een persoon meerdere bestuursfuncties invult.

Art 14.    De voorzitter, secretaris, penningmeester, webmaster en de andere bestuursleden worden niet om de 4 jaar gekozen, maar bij het neerleggen van een functie. Een open sollicitatieronde zal plaatsvinden waarbij het desbetreffende bestuur zal kijken naar de meest geschikte persoon.

Art 15.    Het bestuur behartigt de belangen van de vereniging overeenkomstig de statuten. Het bestuur beheert de financiën en eigendommen, en voert de besluiten voortkomend uit de bestuursvergaderingen uit. Het voltallige bestuur is gerechtigd om zelfstandig handelend op te treden.

Art 16.    De voorzitter leidt de vergaderingen. Hij bepaalt de data van de minimaal 1 x per jaar (en verder zo dikwijls als hij dat noodzakelijk acht) te houden bestuursvergadering.
Hij is daartoe tevens verplicht indien een of meer  bestuursleden dit wensen en wel op een door die bestuursleden te kiezen tijd en datum. Bestuursvergaderingen worden alleen gehouden als het voltallige bestuur aanwezig kan zijn.
Leden zijn welkom bij een bestuursvergadering  echter kan het bestuur anders beslissen als zij dit nodig acht in het belang van Pumadrivers.

Art 17.    De secretaris houdt de notulen bij van de vergaderingen van het bestuur.  Het bestuur kan besluiten hiervoor een persoon van buiten het bestuur aan te wijzen als notulist zonder stemrecht.
Briefwisseling, archief en beheer, alsmede alles wat tot een vlotte afwikkeling allerlei voorkomende administratieve werkzaamheden behoort, zijn de taak van de secretaris.
Elke wijziging in het ledenbestand (nieuwe lid, beëindiging lidmaatschap, adreswijziging enz.) worden door de secretaris direct ingevoerd onder de ‘Leden’ knop in het Bestuurs Pannel op Pumadrivers.nl, daardoor hebben alle leden, te allen tijde, zicht op het leden bestand van Pumadrivers.

Art 18.    De penningmeester beheert de geldmiddelen van de vereniging, draagt zorg voor het innen van contributies  en donaties enz . en draagt in het algemeen zorg voor de versterking van geldmiddelen van de vereniging. Elke boeking op of van de lopende rekening en/of spaarrekening wordt direct door de penningmeester ingeboekt in de ‘Financiën’ pagina in het Bestuurs Panel op Pumadrivers.nl, daardoor hebben alle leden, te allen tijde, zicht op de financiële situatie van Pumadrivers.

Art 19.    Voorstellen van de leden, te behandelen op de  Bestuursvergadering kunnen ten allen tijden worden ingediend.

Art 20.    In alle gevallen waarin dit reglement niet voorzit, beslist het bestuur.

Art 21.    Dit reglement treedt in werking op de dag van zijn vaststelling.

Pumadrivers Club rekening;
iban nr.: NL 42 RABO 0310 2167 45
bic nr.: RABONL2U

Voorzitter en penningmeester;
Oudenboschstraat 40, 6363 BV Wijnandsrade